93 336 26 60

Dill-Div: 9h-14h i 16h-18h

El comitè d’Ètica i Investigació amb Medicaments i Productes Sanitaris de l’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona, d’ara en endavant, CEIm HOUB, és un organisme independent format per professionals sanitaris i no sanitaris, que tenen l’objectiu de vetllar per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar dels éssers humans que participin a un assaig clínic o a un projecte d’investigació, així com oferir-ne garantia pública. Els membres del comitè també han d’avaluar la correcció metodològica, ètica i legal dels protocols i fer el seguiment dels estudis que es realitzen al nostre centre. 

Segons el nou Reial Decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments, els comitès d’ètica d’investigació amb medicaments han d’estar composats per un mínim de deu membres, entre els que figurarà: 

 • Un membre llec que representi els interessos dels pacients, aliè a la investigació biomèdica i a l’assistència clínica i que no ha de treballar en una institució sanitària.
 • Entre tres i set metges o metgesses amb tasca assistencial que, ateses les característiques de l’HOUB i dels centres adscrits podran ésser metges estomatòlegs o metgesses estomatòlogues, odontòlegs o odontòlogues i podòlegs o podòlogues.
 • Un especialista en farmacologia clínica.
 • Un farmacèutic o farmacèutica d’hospital.
 • Un farmacèutic o farmacèutica d’atenció primària.
 • Un diplomat o diplomada o graduat o graduada en infermeria.
 • Un membre de la comissió d’Investigació i un membre del comitè d’ètica assistencial, si aquestes comissions existeixen en el Centre.
 • Al menys dos membres aliens a les professions sanitàries un o una dels quals haurà d’ésser llicenciat o llicenciada o graduat o graduada en dret.
 • Com a mínim un dels seus membres ha de tenir formació acreditada en bioètica.

Algunes de les característiques que han de complir els membres d’un comitè són, entre d’altres:

 • La pertinença a un CEIm és incompatible amb interessos derivats de fabricació i venda de medicaments o productes sanitaris.
 • Els membres han de garantir confidencialitat de la informació  i hauran de fer  pública la declaració de conflicte d’interès.
 • El membre que tingui alguna relació amb un dels estudis plantejats, haurà de sortir de la reunió.
 • Tots el membres tenen vot d’igual valor.
 • Els membres no poden rebre remuneració econòmica.
 • Han d’assegurar periodicitat en les reunions, elaboració d’actes.
 • Han de conservar la documentació durant mínim 3 anys des de la finalització de l’estudi.

El CEIm HOUB té com a àmbit d’actuació principal a l’Hospital Odontològic UB, l’Hospital Podològic UB, tot i que també compta amb la presència d’altres consultoris odontològics.

 

La composició actual dels membres del CEIm HOUB és la següent:

Presidència:       

Dr. Josep Mª Ramón

Vicepresidència:

Dra. Àngels Sànchez

Secretària:

Sra. Roser Bisbal

Vocals:             

Sr. Jordi Albella

Dra. Isabel Martínez

Sra. Marina Blanzó Joue

Dr. Enric Giralt Veciana

Dra. Pilar Hereu Boher

Dr. José López López

Dr. Josep Manuel Llop

Sr. Sergio Lozano

Dra. Elena de Planell

Sr. Octavi Camps

Sra. Yolanda Puiggròs Jiménez de Anta

 

Els i les investigadors/es que vulguin presentar un protocol al CEIm HOUB, caldrà que presentin tota la documentació detallada al document que s’adjunta a continuació “Relació de documentació a presentar al CEIm HOUB per a sol·licitar l’avaluació d’un assaig clínic amb medicaments o productes sanitaris, un estudi observacional o un projecte d’investigació”.

 

El termini i condicions per presentar dita documentació és la següent: 

 • S’avaluaran els protocols que s’hagin entregat amb un mínim de deu dies naturals abans de la celebració de la reunió del CEIm HOUB a les 24h.
 • Habitualment, les reunions ordinàries del CEIm HOUB es duen a terme l’últim dimarts de cada mes, exceptuant els mesos de juliol i desembre, que pot patir variacions.
 • El comitè no es reunirà durant el mes d’agost.
 • Caldrà presentar la documentació en format PDF, a la direcció de correu electrònic: ceic.hospitalodontologic@ub.edu, i en format paper al despatx d’Administració de la primera planta de l’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona, ubicat al C/ Feixa Llarga s/n, CP 08907 (L’Hospitalet de Llobregat).
 • Disposen d’alguns dels documents tipus, requerits pel CEIm HOUB, en format word a continuació.
 • Poden adreçar qualsevol consulta al citat correu o trucar al 93 335 80 54.

Processos de funcionament i documents d'interès

Per a més informació sobre la legislació actual o el procés operatiu dels CEIm en general i del CEIm HOUB, en particular, poden consultar la següent documentació: 

Veure documents del CEIC