93 336 26 60

Atenció al Client: Dill-div: 9h - 15h* Atenció tel

De conformitat amb el que s'estableix en Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (d'ara endavant, “RGPD”) i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (d'ara endavant, “LOPDGDD”), se l'informa que totes les dades personals que l'Usuari faciliti a través del Lloc Web www.fundaciojosepfinestres.cat (d'ara endavant, el “Lloc Web”) seran incorporades i tractades en els fitxers i sistemes de tractament titularitat de la Fundació Privada Josep Finestres (d'ara endavant, la “FUNDACIÓ”).

Aquesta política de privacitat s’aplica a tots els centres sanitaris que integren la Fundació Josep Finestres (en endavant, “la Fundació”) pel que fa al tractament de dades personals dels seus pacients i/o representants o tutors legals dels mateixos, usuaris web i públic en general (en endavant, conjunta i indistintament “els Interessats”). Per veure els centres que integren la Fundació, si us plau acudeixi a l’apartat “centres gestionats” que es troba al peu d’aquesta pàgina.

La Fundació vetlla per disposar de polítiques de protecció de dades que preservin la seguretat de les dades personals dels seus pacients i de qualsevol interessat. Per això, en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la lliure circulació d’aquests (en endavant, el “RGPD”), i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (d'ara endavant, “LOPDGDD”) la Fundació informa els Interessats del següent:

 

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades de l'Interessat és la FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP FINESTRES amb domicili en C/Freixa Llarga, s/n, 08907, L'Hospitalet de Llobregat i amb CIF G-59418202.

Per a qualsevol qüestió, dubte o aclariment relacionat amb la present Política de Privacitat o amb el tractament de dades que la Fundació realitza, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de l'adreça de correu electrònic dpo.fjf@ub.edu

 

 1. INFORMACIÓ GENERAL: DESCRIPCIÓ DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

En la present política de privacitat trobarà una taula identificant, per cadascun dels diferents tractaments de dades realitzades per la Fundació, la següent informació:

 1. Les finalitats del tractament de les seves dades personals, això és, el motiu pel qual la Fundació tracta les seves dades personals.
 2. Les bases legals que permeten el tractament de les seves dades per part de la Fundació per a cadascuna de les finalitats indicades.
 3. La possible comunicació de les seves dades a tercers, així com la causa d'aquesta comunicació. A aquest efecte, l'informem que no cedim les seves dades personals a tercers tret que existeixi una obligació legal. D'altra banda, podran tenir accés a les seves dades personals els encarregats del tractament de la Fundació, és a dir, els prestadors de serveis que hagin d'accedir a les seves dades personals per al desenvolupament de les seves funcions. Els prestadors de serveis que accedeixen a les seves dades personals, amb caràcter general, es dediquen als sectors de sistemes d'informació i tecnologia. En la taula que figura a continuació s'indicaran, en el seu cas, aquells altres sectors als quals es dediquin uns altres possibles prestadors de serveis de la Fundació que hagin d'accedir a les seves dades personals.
 4. L'informem que pot sol·licitar major detall d'informació respecte dels destinataris de les seves dades enviant un correu electrònic a l'adreça dpo.fjf@ub.edu, indicant el tractament concret sobre els destinataris dels quals voldria informació.
 5. L'existència de potencials transferències internacionals de dades.
 6. El termini de conservació de les dades que ens faciliti. Així mateix, l'informem que les seves dades romandran bloquejats per a l'atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals durant els terminis que resultin de la legislació aplicable.

 

 1. PROCEDÈNCIA DE LES DADES

A l’efecte del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 relatiu al tractament de dades personals, l’informem que, el responsable del tractament de les seves dades, és el centre de la Fundació que l’atengui i/o li presti assistència sanitària, i en cas d’haver-se subscrit a la nostra newsletter o haver sol·licitat informació sobre els nostres serveis i/o productes oferts a través de les pàgines webs, el responsable és qui li envia.

Les dades que recollim i incorporem al nostre sistema de tractament de dades poden provenir del mateix interessat, el pacient, durant la visita als nostres centres sanitaris o durant l’ingrés i navegació pel nostre lloc web, o si escau, del seu representant legal o voluntari i de personal sanitari, així com en base a la seva subscripció a la nostra newsletter.

 

 1. CATEGORIES DE DADES

Les categories de dades personals que tractem amb motiu de la seva relació amb nosaltres són les següents:

 • Dades identificatives, de contacte de pacients o dels seus representants que inclouen nom i cognoms, nacionalitat, adreça, dades de contacte (telèfon, correu electrònic), estat civil, signatura, imatge, targeta sanitària, número de la seguretat social o mutualitat;
 • Característiques personals;
 • Dades transaccionals relacionats amb pagaments, ingressos, transferències, càrrecs;
 • Dades relatives a la salut, incorporats en l’historial clínic del pacient.
 • A través de les cookies recollim determinada informació vinculada a la teva navegació. El seu tractament i finalitats està explicat en la nostra Política de Cookies.

 

 1. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les finalitats per les quals la Fundació tracta les dades personals són, de forma enunciativa però no limitativa, les següents:

 • Prestar assistència sanitària sol·licitada o precisada pel pacient i gestió de serveis administratius necessaris per a l’efectiva assistència sanitària incloent;
  1. Gestionar les reclamacions, peticions i suggeriments remesos pel pacient;
  2. Gestionar, validar i controlar el pagament dels serveis assistencials prestats;
  3. Gestionar les visites, cites i revisions;
  4. Realitzar enquestes internes;
  5. Prestació de serveis d’accés remot (en línia) a resultats mèdics (i.e., analítiques, etc.) a través de plataformes habilitades per la Fundació.
  6. Gestionar el control d’accés, estada i permanència a les nostres instal·lacions;
 • Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en el lloc web de la Fundació.
 • Realitzar enquestes d’opinió i posterior estudi estadístic per tal de millorar el servei.
 • Enviament de comunicacions comercials dels nostres productes i serveis, newsletters, així com d’ofertes especials, fins i tot per mitjans electrònics, sempre que ho hagi autoritzat prèviament l’usuari.
 • Per detectar i investigar fraus, així com per a complir les obligacions legals o estatutàries a les quals la Fundació estigui subjecta.
 • Seguretat i control d’accés a les instal·lacions mitjançant videovigilància, a través del qual es recapten imatges a temps real de les persones que accedeixen al centre.
 • Finalitats de docència i de formació d’estudiants universitaris del grau d’odontologia i de postgrau de la Universitat de Barcelona.
 • Finalitats de recerca científica, sempre amb el previ consentiment exprés de l’interessat.
 • Gestionar adequadament la navegació a través del present Lloc Web i realitzar anàlisis estadístics de visites a la Web i comportaments dels usuaris en aquesta.

Així doncs, les dades recollides seran tractades per a les finalitats, independentment del mitjà de comunicació que s’utilitzi per contactar amb el centre de la Fundació que correspongui (de forma presencial al centre sanitari, aplicacions mòbils, pàgina web del centre, telèfon o correu electrònic).

L’informem que, si bé no està obligat a respondre totes les preguntes que se li formulin a l’hora de recollir les seves dades, li demanarem la seva col·laboració perquè la informació sigui el més precisa possible, veraç i completa amb vista a un millor diagnòstic i tractament (pacients) o per facilitar-li la informació que necessiti (usuaris web o públic en general). Les dades que li sol·licitem resulten necessàries, de manera que de no facilitar-les no serà possible formalitzar la relació desitjada. En cas d’actuar en representació de menors o incapacitats se us demanarà acreditar aquesta condició, havent de tenir en compte el bé del representat, i se’ls requerirà aportar documentació a aquests efectes. Es sol·licitarà el seu consentiment signat per utilitzar aquestes dades per a altres fins.

La Fundació mantindrà les dades degudament bloquejades, sense donar-li cap ús, mentre puguin ser necessàries per a l'exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atès i per a això sigui necessària la seva recuperació.

Respecte a les consultes realitzades mitjançant el formulari disponible en la pàgina “CONTACTA AMB NOSALTRES”, es on es permet explicar breument el motiu de la consulta. Tingui en compte que allí no poden respondre's consultes personals excepte les estrictament establertes per la legislació vigent. En cap circumstància es comunicaran dades de categories especials (com, per exemple, dades de salut, religió, etc.), perquè ha de demanar cita i consultar-les-hi al seu metge. En cas de fer-ho, l'Interessat eximeix de total responsabilitat a la Fundació. En el cas que es remetin consultes o continguts inadequats, la Fundació procedirà a la seva eliminació.

En facilitar-nos les seves dades, l'Interessat garanteix que aquestes són veraces, exactes, completes i actualitzades, responsabilitzant-se de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l'incompliment de tal obligació. En cas que faciliti a la Fundació dades de tercers, l'Interessat ha de comptar amb el consentiment dels mateixos i comprometre's a traslladar-los la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a la Fundació de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, la Fundació podrà dur a terme les verificacions per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

Respecte al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals o publicitaris, es facilitarà a l'Interessat, juntament amb el formulari de recollida de dades corresponent, l'oportú procediment, senzill i gratuït, perquè pugui prestar lliurement el seu consentiment a aquest efecte. El consentiment atorgat pot ser revocat en qualsevol moment i sense cap cost per a l'Interessat.

 

 1. LEGITIMACIÓ

La base legal per a legitimar els citats tractaments de les seves dades és:

 • El consentiment exprés i lliure de l’Interessat;
 • L’interès legítim del responsable del tractament en prestar una adequada assistència sanitària, atendre sol·licituds de l'interessat, complir amb les obligacions contractuals i legals i, si escau, gestionar sistemes de videovigilància;
 • L’execució de contractes en els quals l’Interessat sigui part;
 • El compliment d’obligacions legals;
 • El tractament necessari per a la investigació científica.

Així mateix, la Fundació l’informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

 

 1. TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades facilitades per l’Interessat, només es conservaran durant el temps estrictament necessari per a la finalitat per la qual van ser recollides.

 • Dades personals derivades de la prestació d’assistència sanitària: es conservaran mínim durant 15 anys comptats des de la data d’alta de cada procés assistencial, excepte en cas de desenvolupament reglamentari o sectorial en sentit contrari.
 • Tractament de dades recollides per l’enviament de newsletters a les que s’hagi subscrit l’Interessat: es conservaran fins que decideixi revocar el seu consentiment, donar-se de baixa i/o exerceix, si escau, els seus drets d’oposició i/o supressió.
 • Dades personals tractades per gestionar, de forma enunciativa però no limitativa, sol·licituds d’informació de la Fundació, reclamacions, exercici de drets d’accés, peticions i suggeriments remesos per l’Interessat: es conservaran durant el temps establert legalment o, en el seu cas, durant el temps necessari per tramitar la sol·licitud o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Dades personals tractades per a complir obligacions legals: es conservaran durant el període de temps establert en la legislació aplicable.
 • Dades personals tractades per a complir obligacions contractuals: s’han de conservar durant el termini de durada de la relació contractual, o, si s’escau, durant el període necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Imatges captades a través dels sistemes de videovigilància: s‘han de conservar durant un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservades pel termini de prescripció que correspongui, per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.
 • Dades personals tractades amb fins d’investigació científica: es conservaran durant un temps il·limitat, previ consentiment del pacient o després d‘haver anonimitzat les referides dades.
 • Dades relacionades amb la navegació de l'Interessat pel Lloc Web: es conservarà la informació d'acord amb el que s'estableix en la Política de Cookies.

 

 1. CESIONS DE DADES A TERCERS

Pacients: Amb el propòsit de garantir una adequada prestació del servei d’assistència sanitària, esdevé necessari que entitats del grup UB, els seus alumnes del grau i post-grau relacionats amb els estudis odontològics, col·laboradors externs i/o determinats proveïdors de serveis com ara, de forma enunciativa però no limitativa, serveis d’assistència mèdica, serveis de videovigilància, serveis d'arxiu, emmagatzematge, destrucció de documentació, serveis d’assessorament legal, i serveis informàtics (hosting, proveïdors de software) tractin dades per compte del responsable com a encarregats del tractament de les seves dades.

Usuaris web y públic en general: amb l’objecte de mantenir la relació amb vostè i facilitar-li la informació requerida, esdevé necessari que entitats del grup UB, alumnes de grau i post-grau de disciplina de la branca d’odontologia de la UB, col·laboradors externs i/o determinats proveïdors de serveis com ara, de forma enunciativa però no limitativa, serveis de videovigilància, serveis d’assessorament legal, i serveis informàtics (hosting, proveïdors de software), tractin dades per compte del responsable com a encarregats del tractament de les seves dades.

No es comunicaran dades dels Interessats a tercers, més que amb previ consentiment de l’interessat, interès legítim del responsable o per obligació legal, i excepte en els supòsits i als destinataris següents:

 • companyies d’assegurances o mútues de les que el pacient sigui beneficiari,
 • administracions públiques o un tercer en el cas d’assegurances de responsabilitat civil,
 • entitats hoteleres o operadors turístics que canalitzen la relació amb l'entitat asseguradora, sempre que així ho faci constar el pacient.

En aquests supòsits, el Centre podrà facilitar la informació dels serveis prestats a aquestes entitats, incloent dades personals del pacient, amb la finalitat de gestionar, coordinar i tramitar el pagament dels serveis assistencials prestats pel centre de la Fundació, en cas contrari, no seria possible la prestació assistencial per no poder facturar de forma adequada.

En cas que el pacient tingui concertada una assegurança amb una companyia d’assegurances situada fora de l’Espai Econòmic Europeu on la legislació no ofereixi garanties suficients equivalents a les imposades en el RGPD, podria ser necessària la realització d’una transferència internacional de dades. Aquestes transferències es produeixen amb el previ consentiment explícit del pacient i informant-lo de forma completa, amb la finalitat exclusiva de poder prestar el servei assistencial al pacient i facilitar la gestió i verificació del pagament dels serveis assistencials prestats.

 • Així mateix, en aquells casos en què, per raó del seu tractament, sigui necessària la utilització de pròtesis, implants o algun altre material sanitari o quirúrgic específic, podran comunicar-se les seves dades personals a les entitats proveïdores, únicament i exclusivament, amb aquesta finalitat
 • També podran comunicar les seves dades a proveïdors de serveis d’ambulàncies i a qualsevol altres col·laboradors que siguin necessari per a prestar els serveis, informant degudament a l’interessat, de conformitat amb el que preveu el RGPD.
 • A cedir les seves dades al Servei de Salut de Catalunya en els casos previstos legalment; a consolats i a forces i cossos de seguretat de l’Estat (baix requeriment previ d'autoritats policials, judicials, tributàries);

En cas d’oposició o desacord amb aquestes circumstàncies, haurà de posar-ho en coneixement del centre de la Fundació abans de rebre l’assistència sanitària. Els contractes subscrits amb els tercers anteriorment referits, en virtut del que estableix el RGPD, garanteixen que les dades proporcionades seran tractades únicament i exclusivament per als fins determinats, explícits i legítims per als quals van ser obtinguts i aquestes no seran comunicades a entitats alienes a la relació contractual amb aquests tercers, excepte previsió legal que prevegi una altra cosa.

 

 1. MENORS D'EDAT

Els menors d'edat no podran usar els serveis disponibles a través del Lloc Web sense la prèvia autorització dels seus pares, mares, tutors o representants legals, els qui seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc Web pels menors al seu càrrec, incloent l'emplenament dels formularis amb les dades personals d'aquests menors i la marcació, en el seu cas, de les caselles que els acompanyen.

 

 1. CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL

Tota la informació que ens faciliti serà tractada de manera confidencial, especialment les dades de salut, estant tots els facultatius i el personal de la plantilla obligats a guardar el degut secret i confidencialitat sobre el seu contingut, de conformitat amb la Llei 14/1986, General de Sanitat, la Llei 41/2002 Reguladora de l'Autonomia del Pacient, el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades Personals i altres disposicions concordants, comprometent-se la Fundació a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que s'estableix en la normativa de protecció de dades aplicable.

Tota la informació facilitada serà tractada de manera confidencial i l'informem que s'adopten totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a impedir l'accés per tercers no autoritzats.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement sigui sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet, no suposarà l'accés directe a aquests, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

 

 1. MESURES DE SEGURETAT

La Fundació adopta els nivells de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament a cada moment. No obstant l'anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, encara que la Fundació posa tots els mitjans al seu abast per a evitar aquestes actuacions.

 

 1. TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

No cedim les dades personals de l'Interessat a tercers que no siguin els nostres proveïdors de serveis fora de l'Espai Econòmic Europeu.

En el cas que hagués de realitzar-se transferències internacionals de dades amb la finalitat de continuar la transacció comercial, es prendran totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir la seguretat de les dades, seguint les directrius europees, informant-lo d'això. Així mateix, en cas que es duguin a terme tractaments per un proveïdor situat en un país sense les corresponents lleis de protecció de dades, el tractament estarà protegit per contractes internacionals d'acord amb els requisits europeus.

 

 1. EXERCICI DELS DRETS

L’informem que té la possibilitat d’exercir  els següents drets:

 • Dret d'accés a les seves dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb elles;
 • Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 • Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible;
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan l'exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades sigui dubtosa, i en aquest cas, podrem conservar-les per a l'exercici o la defensa de reclamacions;
 • Dret a la portabilitat de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament en la taula a dalt inclosa sigui la relació contractual o el consentiment;
 • Dret d'oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament en la secció “Finalitat del Tractament” de la present Política sigui l'interès legítim. A aquest efecte, deixarem de tractar les seves dades tret que tinguem un interès legítim imperiós o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

Pot exercitar aquests drets en tot moment i de forma gratuïta dirigint-se al nostre Delegat de Protecció de Dades a dpo.fjf@ub.edu REF: Protecció de Dades, indicant el dret que desitja exercir y les seves dades identificatives o por correu postal mitjançant un escrit dirigit a:

FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP FINESTRES

C/Freixa Llarga, s/n

 08907, L’Hospitalet de Llobregat

España

Vostè garanteix la veracitat i exactitud de les dades que ens facilita i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

Si considera que no hem tractat les seves dades personals adequadament pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l'adreça dpo.fjf@ub.edu, REF: Protecció de Dades.

No obstant això, l'informem que té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les seves dades personals.

 

 1. ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'estructura de fitxers, equips i sistemes d'informació a fi de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’aplicarà a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de la Fundació que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d'informació que les tracti.

 

 1. INFORMACIÓ COMERCIAL I PROMOCIONAL

Si l'Interessat ens ha autoritzat a això, les dades de caràcter personal que ens faciliti mitjançant aquest formulari seran objecte de tractament per part de la Fundació amb l'objectiu de notificar-li continguts publicitaris i comunicacions comercials de la Fundació.

Vostè pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment fent clic en l'enllaç proporcionat en cada butlletí de notícies o per correu electrònic a l’adreça dpo.fjf@ub.edu, REF: Baixa Newsletters.

Les newsletters també poden contenir enllaços a llocs de tercers. Emmagatzemarem les seves dades durant el temps que s'hagi subscrit al butlletí de notícies. Després de que vostè es doni de baixa de la subscripció, bloquejarem les seves dades en aquest context perquè no rebi més newsletters nostres en el futur.

 

 1. OPOSICIÓ O REVOCACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES

Si vostè ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades, pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment en el futur. Pot enviar la seva revocació a dpo.fjf@ub.edu.

Tingui en compte que, malgrat qualsevol oposició o revocació realitzada, és possible que estiguem legalment obligats a emmagatzemar les dades. Per descomptat, pot oposar-se i revocar el seu consentiment en qualsevol moment al tractament de les seves dades personals amb finalitats publicitaris. Les dades de contacte pot trobar-les en el Punt 1.

 

 1. ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Aquest lloc web també conté enllaços o vincles a altres llocs webs no gestionats per la Fundació, per la qual cosa la Fundació no exerceix cap tipus de control sobre ells, ni respon de la informació a la qual s'accedeixi. Li demanem que visiti aquests llocs web directament per a obtenir informació de la seva Política de Privacitat en la qual es proporciona informació respecte a la protecció de dades, la seguretat, l'obtenció de dades i les disposicions relatives a la transmissió de dades. La Fundació no serà responsable de cap acció adoptada per, o dels continguts de, aquests llocs web.

Tret que la Fundació així ho hagués autoritzat de manera prèvia i per escrit, no es podrà inserir un link, hyperlink, framing o vincle similar en el Lloc Web.

 

 1. CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

La Fundació es reserva el dret a modificar la present política a fi d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus els existents en la matèria, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació en el Lloc Web.

 

 1. COOKIES

La Fundació únicament utilitzarà dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades (”Cookies”) quan l'Interessat hagi donat el seu consentiment previ per a fer-ho d'acord amb el que s'indica en la finestra emergent del navegador de l'usuari quan accedeix per primera vegada al Lloc Web i en els altres termes i condicions que s'indiquen en la Política de Cookies que tot usuari ha de conèixer.

Aquesta política és efectiva a partir de la data de publicació d’aquest text: Maig 2021.